top of page
RZmenu.jpg

שלבי הרישוי

מהות התהליך:

בתהליך רישוי הבנייה מתבצע מול הועדה המקומית/המרחבית אליה משויך מקום הבנייה שבודקת האם המבנה מתוכנן על פי חוק ותואם את כל התוכניות הפיתוח במקום. בסוף תהליך הרישוי מתקבל היתר מחייב.

תהליך הרישוי מחולק לשני שלבים:
בקשה לתיק מידע ובקשה להיתר בנייה

1. בקשת תיק מידע להיתר
מהות השלב:
קבלת מסמך המתאר את כל החוקים החלים על מקום הבנייה ומפרט את הדרישות להגשת בקשה להיתר וקבלת היתר.
 • שלב זה מבוצע לפני, או במקביל לתכנון הבית.
 
פעולות של היזם:
ניתן לבצע אותו לפני השלמת התכנון אך יש לקחת כמה החלטות מהותיות לפני הגשת הבקשה.
מסמכים נדרשים לקליטת בקשה: 
 • מילוי טופס פרטים אישיים של 'הבית בטבעי'.
 • תשלום אגרת בקשת תיק מידע (לכל ועדה דרכי תשלום משלה. בד"כ ניתן לשלם באתר הוועדה.
 • מפת מדידה שנחתמה עד לפני שנה.
 • 4 תמונות מפינות המגרש + 1 מהחזית / מרכז כביש הגישה (יש לתת לתמונות שמות בהתאם).
 • תצלום עצים בוגרים: עצים שמופיעים במדידה ואשר קוטרם 10 ס"מ ומעלה וגובהם 2 מ' ומעלה (שמות התמונות לפי המספור במדידה).
 • עותק תיק/חוזה עם רמ"י.
 • צילומי ת"ז של המבקשים.
 
מצד הוועדה:
 • קליטת התיק ובדיקת עמידה בתנאים מוקדמים אורכת עד 10 ימי עבודה.
 • לאחר עוד עד 30 ימי עבודה יתקבל תיק המידע.
 • תיק המידע תקף לשנתיים מיום קבלתו.
 

2. בקשה להיתר

כללי:

 • הגשת הבקשה על פי נהלי מנהל התכנון והדרישות שהתקבלו בתיק המידע.

 • שלב זה מבוצע לאחר סיום התכנון, שרטוט הגרמושקה ואישורה ע"י הלקוח.

 • שלב זה מתחלק לארבעה תת-שלבים:

2.1 תנאים מקדימים

מהות השלב:
בדיקת בהירות הבקשה וכל המסמכים והאישורים שנדרשו במידע להיתר.
בבקשה עם הקלות בשלב זה מתקבלות הנחיות כולל נוסח לפרסום הבקשה. ניתן לעבור לשלב הבא לאחר שממלאים כל הדרישות.
פעולות של היזם:
תשלום פיקדון לוועדה:
 • 20% מאגרת הבנייה לפי גודל הבית, כשהמחיר משתנה מעת לעת (מחיר אגרה למ"ר עמד על כ 36 ש"ע בדצמ' 23).
 • לכל ועדה יש הוראות משלה לגבי אופן התשלום.

בבקשה עם הקלות יש לבצע פרסום הכולל:

 • קבלת נוסח פרסום והנחיות פרסום מהוועדה.
 • פרסום בעיתונות ובשטח, שליחת מכתבים לשכנים גובלים והחתמתם (כולל הצהרת עורך דין על השלמת דרישות הפרסום).
 
מצד הוועדה:
 • משך השלב: עד 10 ימי עבודה.
 • בבקשה עם הקלות שלב התנאים המקדימים עשוי להתארך באופן משמעותי.
 

2.2 בקרה מרחבית 

מהות השלב:
בשלב זה הוועדה בודקת את התוכנית לפרטי פרטים ומעבירה הערות לתיקון. יתכנו מספר סבבים של הערות-תיקונים עד לאישור התכנון ע"י הוועדה. בסיום שלב זה הבקשה עוברת לדיון בישיבת החלטה. בדיון זה מתקבלת החלטה, או האם לאשר את הבקשה בתנאים  או לדחות אותה.
מצד הוועדה:
 • משך השלב בבקשה ללא הקלות: עד 45 ימי עבודה.
 • משך השלב בבקשה ללא הקלות: עד 90 ימי עבודה.
 
2.3 בקרת תכן 
מהות השלב:
מילויי התנאים שנדרשו בתיק המידע ובמכתב ההחלטה.
תנאים קבועים:
 • אישור פקע"ר לתוכנית המיגון דרך מערכת פקע"ר (אנחנו מטפלים).
 • אישור רמ"י (כאשר הקרקע בחכירה ואינה קרקע פרטית) (בעל המגרש מטפל).
 • חישובי יציבות המבנה המבוססים על דוח קרקע וחומרי הבנייה (המהנדס מטפל).
 • ייתכנו דרישות נוספות לפי סוג המבנה, השימושים (תיירות, חקלאות וכו), חומרי הבנייה ועוד.
מצד הוועדה:
 • משך השלב: עד 30 ימי עבודה מיום המצאת המסמכים.
 • תוקף ההחלטה: שנתיים מיום קבלת ההחלטה.

2.4 סיכום בקרת תכן 
מהות השלב:

חתימת ההיתר ומתן תוקף.

פעולות של היזם:
השלמת תשלום אגרת הבנייה: 
 •  80% מאגרת הבנייה לפי גודל הבית, כשהמחיר משתנה מעת לעת (מחיר אגרה למ"ר עמד על כ 36 ש"ע בדצמ' 23).
 • לכל ועדה יש הוראות משלה לגבי אופן התשלום.
 • לעיתים נדרש גם תשלום היטל השבחה, מועבר ליזם לאחר בדיקת שמאי ממונה ע"י הוועדה.
 
מצד הוועדה:
 • הועדה המקומית לתכנון ולבנייה תפיק תוך 10 ימי עבודה דרישת תשלום.
 • ההיתר יופק בתוך 5 ימי עבודה מיום קבלת אישור התשלום.
 • תוקף ההיתר: שלוש שניים מיום קבלתו.
 

3. בנייה.... טופס 4 ואכלוס : )

bottom of page