rz.jpg
Minhal-Tichnun.JPG

  תהליך הרישוי

מהות התהליך

בדיקת ההתאמה של המבנה המתוכנן לסטנדרטים הנדרשים בחוק.

בסופו של התהליך מתקבל היתר בנייה שהוא למעשה חובה:
            ...חובת המבקש לבנות את שביקש, כפי שהצהיר שיבנה ובמגבלת זמן מוגדרת.

 • 1. בקשת תיק מידע להיתר
  ניתן לבצע אותו לפני השלמת התכנון אך יש לקחת כמה החלטות מהותיות לפני הגשת הבקשה.

  >   מסמכים נדרשים לקליטת בקשה: 
       -  מילוי טופס פרטים אישיים של 'הבית בטבעי'.
       -  תשלום אגרת בקשת תיק מידע (לכל ועדה דרכי תשלום משלה,
           
  בד"כ ניתן לשלם באתר הוועדה)          
      -  מפת מדידה שנחתמה עד לפני שנה
      -  יחד עם המסמכים יש לצרף את התצלומים הבאים:
         --  4 תמונות מפינות המגרש + 1 מהחזית / מרכז כביש הגישה
             (יש לתת לתמונות שמות בהתאם)

         -- תצלום עצים בוגרים - עצים שמופיעים במדידה ואשר קוטרם 10 ס"מ ומעלה
             וגובהם 2 מ' ומעלה (שמות התמונות לפי המספור במדידה)
  #  קליטת התיק ובדיקת עמידה בתנאים מוקדמים עורכת עד 5 ימי עבודה
  #  לאחר עוד עד 45 ימי עבודה יתקבל תיק המידע
  #  תיק המידע תקף לשנתיים מיום קבלתו
   

 • 2.1 הגשת בקשה להיתר
  מהות השלב: בדיקת בהירות הבקשה וכל המסמכים והאישורים שנדרשו במידע להיתר.
  >  תשלום פיקדון לוועדה
      -  20% מאגרת הבנייה, לפי 34 ש"ח למ"ר בנייה
      -  לכל ועדה יש הוראות משלה לגבי אופן התשלום
  >  בבקשה עם הקלות יש לבצע פרסום הכולל:
      -  קבלת נוסח פרסום והנחיות פרסום מהוועדה

      -  פרסום בעיתונות ובשטח, שליחת מכתבים לשכנים גובלים והחתמתם (כולל
         הצהרת עורך דין על השלמת דרישות הפרסום)
  #  משך השלב: עד 10 ימי עבודה לאחר הפקדת השובר
  #  במידה ויש הקלות הליך הפרסום מוסיף עוד לפחות 20 ימי עבודה​

   

 • 2.2 בקרה מרחבית 
  מהות השלב: בדיקה האם הבקשה שהוגשה מאושרת מבחינת תכנונית וקבלת החלטת ועדה.
  #  משך השלב בבקשה ללא הקלות: עד 45 ימי עבודה מיום קליטת הבקשה
  #  משך השלב בבקשה עם הקלות: עד 90 ימי עבודה מיום קליטת הבקשה 

   

 • 2.3 בקרת תכן 
  מהות השלב: לאחר שהועדה החליטה לאשר את הבקשה, תתקיים בדיקה האם התכנון המוצע עומד בדרישות שצוינו בתיק המידע המשתנות מבניין לבניין.
  אנו נדאג לחלק מהמסמכים,כמו אישור פיקוד העורף (הג"א) וכהנה.
  >  מסמכים נוספים אופייניים שעל בעל הבית להמציא:

      -  היטל תאגיד הביוב והמים (סכום לא קטן)
      -  הסכם עם מעבדה לבדיקת בטנים ומערכות נוספות בבניין
      -  אגרת הטמנת פסולת בניין

  #  משך השלב: עד 30 ימי עבודה מיום המצאת המסמכים
   תוקף ההחלטה: שנתיים מיום קבלת ההחלטה

  2.4 חתימת היתרההיתר: שלוש שניים מיום קבלתו

 • מהות השלב: חתימת ההיתר ומתן תוקף.
  > השלמת תשלום אגרת הבנייה: 
     -  80% מאגרת הבנייה, לפי 34 ש"ח למ"ר בנייה
     -  לכל ועדה יש הוראות משלה לגבי אופן התשלום
  #  הועדה המקומית לתכנון ולבנייה תפיק תוך 10 ימי עבודה שובר תשלום 
  #  ההיתר ישלח בתוך 5 ימי עבודה מיום קבלת השובר המשולם
  #  תוקף ההיתר: שלוש שניים מיום קבלתו

   

 • 3. בנייה.... טופס 4 ואכלוס : )