שכונות בנות קיימא

shhuna360.jpg


מהי שכונה בת קיימא (שכונה ירוקה?)
קנה המידה השכונתי מכיל מרכיבים רבים המכתיבים את אורח החיים ומשפיעים על איכות החיים, על המערכות הטבעיות ועל צריכת משאבי הטבע. שכונה בת קיימא מושתתת איזון בין ערכים סביבתיים, חברתיים וכלכליים. בנושאי סביבה זוכים לדגש היבטים כגון שמירה על הטבע, ניצול יעיל של הקרקע, חיסכון והתייעלות בנושאי אנרגיה ומים, מניעת מפגעים וזיהומים, הפחתת הנסועה הפרטית ועידוד השימוש בתחבורה חליפית, ותכנון המבקש לשפר את רווחת התושבים. בנושאים חברתיים–קהילתיים זוכים לדגש הצורך במתן תחושת שייכות, עידוד פעילות אזרחית,שיתוף הציבור בניהול ובתכנון וקיומו של מגוון אנושי. בנושאים כלכליים–מסחריים זוכים לדגש עקרונות כגון עירוב שימושי קרקע, יצירת מגוון תעסוקתי בשכונה, פיתוח הכלכלה המקומית ועידוד של עסקים מקומיים.


תקנים וכלי מדידה לשכונות בנות קיימא בעולם: הטמעת קיימות בשלבי התכנון והפיתוח
תקנים וכלי מדידה המתייחסים לקנה המידה השכונתי פותחו החל משנות האלפיים מתוך הכרה בהשפעה המכרעת של קנה מידה זה על חסכון במשאבים וביסוס דפוסי פיתוח ברי קיימא. בארה"ב ובקנדה נבנו מאות פרויקטים ירוקים בקנה מידה שכונתי שהוסמכו באמצעות כלי המדידה לשכונות של המועצה האמריקאית לבנייה ירוקה, ה– LEED ND. בבריטניה, שוודיה ומדינות אירופאיות נוספות נבנו עשרות פרויקטים ירוקים שהוסמכו באמצעות ה– BREEAM Communities של הארגון האנגלי BRE. ובאוסטרליה נבנו עשרות פרויקטים שהוסמכו באמצעות ה– Green Star Communities שהינו כלי המדידה של המועצה האוסטרלית לבנייה ירוקה. 


פרויקט פיתוח כלי מדידה לשכונות בנות קיימא בישראל
בשלב הראשון נכתב מסמך עקרונות לשכונות בנות קיימא בישראל אשר שימש מסגרת התייחסות כוללת והוליסטית. מסמך העקרונות כלל ניתוח של מושג השכונה, הגדרה של מהי שכונה מקיימת, הגדרת הנושאים להתייחסות בשכונה מקיימת וניסוח עקרונות לתכנון, לפיתוח ולניהול שכונתי מקיים. כתיבת המסמך נעשתה תוך קיום הליך שיתופי רחב במסגרתו התקיימו מספר סדנאות וימי עיון שבהם השתתפו עשרות מומחים, ובליווי ועדת היגוי בה היו שותפים ארגוני סביבה וחברה מובילים (השל, אדם טבע ודין, מרחב) ועיריית תל אביב–יפו. 
בשלב השני נוצרה שותפות בין המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ומשרד הבינוי והשיכון לפיתוח ולכתיבה של כלי מדידה ישראלי לשכונות בנות קיימא. תהליך העבודה כלל עשרות מפגשים ושיחות עם אנשי מקצוע, אנשי אקדמיה ומקבלי החלטות בתחומים השונים המרכיבים את כלי המדידה וכן סדנאות עבודה. 
בשנת 2016 הושקה גרסת הבטא של כלי המדידה שכונה 360°.

שכונה 360 

שכונה 360° הוא כלי מדידה המקדם את התכנון, הפיתוח והבינוי של שכונות איכותיות, בריאות ומשגשגות לאורך זמן. שכונה 360° מתכלל אתגרי פיתוח רב תחומיים באמצעות הצבת קריטריונים להערכה ואמות מידה לאיכות התהליך התכנוני, לשילוב שיקולים סביבתיים בתכנון וביצוע, ולקידום עירוניות במרחב השכונתי.


שכונה 360° כולל מערכת מדדי איכות חדשניים שפותחו בשיתוף עם מומחים ויועצים רבים מישראל ומהעולם. חיבור תחומי הידע השונים יצרו כלי עבודה אפקטיבי שמעודד יצירת סביבות חיים איכותיות. השימוש בשכונה 360° יסייע לפתח את המרחב הבנוי בישראל תוך שימור ושיקום המרחב הפתוח והטבעי, צמצום ההשפעות הסביבתיות השליליות הנלוות לתהליך הבנייה והפיתוח, ושיפור איכותו של המרחב הבנוי עבור כל תושביו.


שכונה 360° מותאם לדפוסי הפיתוח ולמציאות התכנונית בישראל ונועד לשמש אנשי מקצוע החל בשלב התכנון, דרך הפיתוח והבנייה ועד לשלב האכלוס. קהלי היעד של שכונה 360° הינם גורמים אשר עניינם בתכנון, בפיתוח ובבינוי בקנה מידה שכונתי ובהם: גופי תכנון ממשלתיים כגון מנהל התכנון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, רשויות מקומיות, צוותי תכנון, אדריכלים, מתכננים, יועצים, יזמים פרטיים ועוד.


שכונה 360° מיועד עבור פרויקטים של בנייה חדשה ועבור תהליכי התחדשות עירונית. כלי המדידה מורכב משלושה פרקים: 'תשתית ובינוי', 'מרחב טבעי וציבורי' ו'שימוש יעיל במשאבים'. כל פרק מחולק לנושאים ולתתי נושאים המתייחסים להיבטים שונים של תכנון מרחבי בר קיימא בסביבת המגורים. עבור כל נושא נכתבו דרישות בהן יש לעמוד וצוין התיעוד הנדרש לצורך הוכחת העמידה בדרישה. עמידה בדרישה מאפשרת לצבור ניקוד, כאשר סך הניקוד הנצבר משוקלל לכדי ציון ודירוג עבור הפרויקט כולו.


פרויקט בנייה אשר יוסמך על בסיס שכונה 360° יזכה באסמכתא מהמועצה הישראלית לבנייה ירוקה. לצד ההכרה, יזכה הפרויקט בדירוג מידת הקיימות בהתאם לסך הנקודות שהשיג. מטרת הדירוג הינה לעודד מצוינות ולקדם את השוק ליישום עקרונות פיתוח בר קיימא במרחב הבנוי.